สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสีทา
 
1. นางสาวอรัญญา  ฉิมสูงเนิน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุตรพันธ์
3. เด็กหญิงจันทรัศม์  บุตรพันธ์
4. เด็กหญิงจ๊อกกี้  กันละยานี
5. เด็กหญิงชนิตรา  ทวีโคตร
6. เด็กชายณัฐนันท์  คำขัน
7. เด็กชายธนัฐพงษ์  แสนราษฎร์
8. เด็กชายธนากร  แก้วก่อง
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิตติวิทยากุล
10. เด็กชายนิรวัทย์  นาคสวัสดิ์
11. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสีทา
12. เด็กหญิงมีนา  เหมแดง
13. เด็กชายวิษณุ  โอทอง
14. เด็กหญิงสุภัทรา  คำสีทา
15. เด็กชายโชคชัย  เหลี่ยมบุผา
 
1. นางสุภาพ  เจริญสุข
2. นางสาวอรัญญา  ฉิมสูงเนิน
3. นายปิยะ  นามน้าวแสง
4. นางสมร  อินทรวิเศษ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายพันธวัช  คำปาน
2. เด็กชายวรวิทย์  นิจการ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ทองกาล
 
1. นางสมร  อินทรวิเศษ
2. นางอรวรรณ  คำปัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายเศรษฐพิชญ์  สุพร
 
1. นางสาวอรัญญา  ฉิมสูงเนิน