สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มิทานนท์
 
1. นางสาวเกษร   อรุณมาตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีหัวแฮ
 
1. นางสาวอนุมา  รอบคอบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 42.11 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรภัคร  จอมคำสิงห์
2. เด็กชายพรชัย  โงนมณี
 
1. นายสุทธิชัย  เมืองโคตร
2. นายสมาน  สุภาวรารัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัลยา  มูลพรม
2. เด็กชายนนทกร  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงศศิประภา  โพธ์แหม
4. เด็กหญิงสุทัตตา  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์ตาวี่
 
1. นางสาวภรัญพ์ชร  รัชตจิรพิสิฐ
2. นางสาวเกษร   อรุณมาตย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจช่วง
 
1. นางนภัสกรจันทรา   ยืนยง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   งามมั่ง
 
1. นางสาวสุชาสินี  บุญพอ