สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชานาถ  พรหมเสนา
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลยา  วงค์รัตนะ
 
1. นายสังคม  ชนะมาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.7 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พรหมเสนา
 
1. นางทัศนีย์  สารสุภสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ว่องไว
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิยดา  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงยุวธิดา  อาริยะ
 
1. นางปนัดดา  งามสมบัติ
2. นางทัศนีย์   สารสุภสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลยา  วงค์รัตนะ
2. เด็กหญิงสุดใจ  พรหมเสนา
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
2. นางกชพร  สุขสุทธิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  จันทร์ส่อง
3. เด็กหญิงอรนุช  แข็งแรง
 
1. นางศศิมากาญน์  ศรีลาศักดิ์
2. นางปนัดดา  งามสมบัติ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรธิดา  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงวาเรน์ญา  พรหมเสนา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พรหมเสนา
 
1. นางศศิมากาญน์  ศรีลาศักดิ์
2. นางปนัดดา  งามสมบัติ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. นายบวรทัต  เพ็ญจันทร์ดี
2. เด็กชายพิชิตชัย  พรหมเสนา
3. เด็กชายวรวุฒิ  กำริสุ
 
1. นางปนัดดา  งามสมบัติ
2. นางศศิมากาญน์  ศรีลาศักดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กชายวีรวัฒน์  ช่างพันธ์
 
1. นายนิวัฒน์  ประสงค์สุข
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงประกายดาว  พรหมเสนา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ช่างพันธ์
 
1. นางวิภาพร  เรืองเรื่อ
2. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิชานาถ  พรหมเสนา
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พรหมเสนา
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมเสนา
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  นารีนุช
 
1. นายทวิชพงศ์  คนใจบุญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงลลิชญา  ทองหนัก
 
1. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
2. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ว่องไว
 
1. นางวิภาพร  เรืองเรื่อ
2. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์เสวก
2. เด็กชายธีรพงษ์  พรหมเสนา
 
1. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
2. นางสาวชุติมณฑน์  บุทธิจักร
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวพร  กุลวงศ์
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  คนยืน
 
1. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
2. นางณัฐนันท์  ทองนุช
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ประถม
 
1. นางณัฐนันท์  ทองนุช
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมธาวี  ขันแข็ง
 
1. นางวัชราภรณ์  ศรีลาศักดิ์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริกานต์  เหลาศรี
2. นางสาวอริสา  พรทุม
 
1. นางอรวรรณ  ศรีลาศักดิ์
2. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธร  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร  บุทธิจักร์
 
1. นางวัชราภรณ์  ศรีลาศักดิ์
2. นางประภาศรี  ลาลำโกน
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปาวงค์
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุส  ทองเกลี้ยง
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ฮุยทา
2. เด็กชายวัชรากร  พรหมเสนา
3. เด็กชายโสพิพัฒน์  พรหมเสนา
 
1. นางณัฐนันท์  ทองนุช
2. นายอรวรรณ  ศรีลาศักดิ์
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิลึก
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิกุลศรี
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
2. นายพงศ์ภัค  โพธิ์ไทรย์
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐกานต์  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรหมเสนา
3. เด็กชายเรืองวุฒิ  บุทธิจักร์
 
1. นางทัศนีย์  สารสุภสิทธิ์
2. นางวัชราภรณ์  ศรีลาศักดิ์