สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุดใจ  พรหมเสนา
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณิชากร  จันทร์เสวก
2. เด็กชายธนพล  พรหมเสนา
 
1. นางประภาศรี  ลาลำโกน
2. นางวัชราภรณ์  ศรีลาศักดิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงประกายดาว  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  พรหมเสนา
 
1. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
2. นางยุวดี  ราชอุดม