สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนายอ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ไทรย์
2. เด็กหญิงจิราพร   คนยืน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมเสนา
4. เด็กหญิงชมพูนุช  เพ็งรัตน์
5. เด็กหญิงนันทกาญจน์  โพธิ์ไทรย์
6. เด็กหญิงนาตยา  พัชรเดชา
7. เด็กหญิงปณิดา  พิกุลศรี
8. เด็กหญิงปภาวดี  พิกุลศรี
9. เด็กหญิงประภัสสรา  พิกุลศรี
10. เด็กหญิงปิยดา  พิกุลศรี
11. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  คูณยา
12. เด็กหญิงลลิตา  แก้วกัญยา
13. เด็กหญิงวิณัฐฬา  ใจตรง
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  คนยืน
15. เด็กหญิงไพลิน  วงษ์ฉิม
 
1. นางสาวดอกมะลิ  ใจตรง
2. นายอดิศักดิ์  บุทธิจักร์
3. นายสินธ์  ปาวงค์
4. นางกาญจนา  สังชาตรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  คนยืน
 
1. นางกาญจนา  สังชาตรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายกรัยวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางสาวดอกมะลิ  ใจตรง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงนาตยา  พัชรเดชา
 
1. นางสาวดอกมะลิ  ใจตรง