สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสองห้อง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจช่วง
2. เด็กชายประสิทธิ์   รูปดี
 
1. นางโสพล   ใจมั่น
2. นางอมรา   โทนแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอภิสรา  อนันต์
 
1. นางอมรา    โทนแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชุลีพร   ทองมาก
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน   ใจสุข
 
1. นางโสพล   ใจมั่น
2. นางอมรา   โทนแก้ว