สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุวะศรี
2. เด็กหญิงประวีนนท์  คำนนท์
3. เด็กหญิงวริษา  จันทรเสนา
 
1. นางนิรมล  หมั่นเรียน
2. นางสาวลภัสรดา  เสียงล้ำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลนิษา   สมฤทธิ์
 
1. นางมลิวรรณ์  เพ็ญจมุก
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธินนท์   คำนนท์
 
1. นายวิรุส   สมคะเณย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิฐิรัตน์ดา  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงทักษอร  คำนนท์
3. เด็กหญิงนภาพร   ปทุมเพชร
4. เด็กหญิงศิริพร  ยืนยง
5. เด็กหญิงสุวรรณา  มีชำนาญ
6. เด็กชายอนุสรณ์   ทีพารัตน์
 
1. นางทองพูล   งามขำ
2. นางนิรมล   หมั่นเรียน
3. นายวิรุส   สมคะเณย์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ   เรืองธรรม
2. เด็กหญิงบีเจ  คำนนท์
3. เด็กหญิงประภาพร  วังสวัสดิ์
 
1. นางสาวลภัสรดา   เสียงล้ำ
2. นางสาวมลิวรรณ์   เพ็ญจมุก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยืนยง
2. เด็กหญิงวราพร   ยืนยง
3. เด็กหญิงสุจิรา   พรมบุตร
 
1. นางสาวมลิวรรณ์  เพ็ญจมุก
2. นางทองพูล  งามขำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   มงคลงาม
2. เด็กหญิงสายชล   คำนนท์
3. เด็กหญิงเกล้านภา  เหมือนเหลา
 
1. นางสาวมลิวรรณ์  เพ็ญจมุก
2. นางนิลาวัลย์   จันทร์คำ