สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาหนองแคน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมธุรดา  วังวงค์
 
1. นางสุพร  รอบรู้
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชาลิสา  กลางประพันธ์
 
1. นายแสงอรุณ  กลางประพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายภากร  บรรจง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมภักดี
 
1. นางทันสนา  อาจวิชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุรดา  วังวงค์
2. เด็กชายวรมัน  โคสาสุ
 
1. นางทันสนา  อาจวิชัย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพพร   นครชัย
2. เด็กหญิงมนัสยา   จันปุ่ม
3. เด็กหญิงสุพิชญา   พึ่งพรหม
 
1. นางสุพร  รอบรู้
2. นางทันสนา  อาจวิชัย