สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐฐิณัณฑ์  แคนสิลา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมไทย
4. เด็กหญิงศิวาพร  โพธิพันธ์
5. เด็กหญิงอมรินทร์  หว่านทอง
 
1. นางหยาดทิพย์  ซีซอง
2. นางสาวยุพาภรณ์  โพธิ์ตาด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐฐิณัณฑ์  แคนสิลา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมไทย
4. เด็กหญิงศิวาพร  โพธิพันธ์
5. เด็กหญิงอมรินธ์  หว่านทอง
 
1. นางหยาดทิพย์  ซีซอง
2. นางสาวนาตญา  ธนาคุณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรอนงค์  คุณมี
 
1. นางหยาดทิพย์  ซีซอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สว่างวงศ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองเฟื่อง
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  มาพงษ์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมไทย
5. เด็กหญิงวิภาพร  ยอพันดง
6. เด็กหญิงศิวาพร  โพธิ์พันธ์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ชูรัตน์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  แพงกันยา
9. เด็กหญิงหทัยชนก  สีแล็ง
10. เด็กหญิงอมรินทร์  หว่านทอง
 
1. นางหยาดทิพย์  ซีซอง
2. นางสาวยุพาภรณ์  โพธิ์ตาด
3. นางเฉลิมขวัญ  เหมบุรุษ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงย้อย
3. เด็กหญิงเกวลิน  พิจารณ์
 
1. นางหยาดทิพย์  ซีซอง
2. นางพัชรินธร  สังขฤกษ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนุชณภิศ  แก้วปัน
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จารุมี
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   แคนศิลา
 
1. นางหยาดทิพย์  ซีซอง
2. นางศรัญญา  ไชยนคร