สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีแลง
2. เด็กหญิงประรินดา   ทองสุขใส
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  ต้นจันทร์
4. เด็กหญิงมลฤดี  จันทร์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุวีรยา  แท่งทอง
 
1. นางหยาดทิพย์   ซีซอง
2. นางสาวยุพาภรณ์   โพธิ์ตาด