สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจวิชัย
 
1. นางบรรจง  สลางสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  ผิวขำ
 
1. นางบรรจง  สลางสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาดา  แสนไชย
 
1. นางกรรณิการ์  สุระเสียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  คนเพียร
 
1. นายทองเทพ  แสงแก้วชูสิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีสาพันธ์
2. เด็กหญิงอรจิรา  จันทรวิภาค
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สวัสดิวงศ์ชัย
 
1. นางวัชรา  สลางสิงห์
2. นายชัชชัย  ณ นครพนม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริชาด  กาญจันดา
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  ผิวขำ
3. เด็กหญิงสิริยากร  ปัทธบุตร
 
1. นางพรสวรรค์  บุตรดีวงศ์
2. นางสาวธินัดดา  เสียงล้ำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพันธ์  ปัทวงศ์
2. เด็กชายธีระพันธ์  อ่อนมณี
 
1. นางวัชรา  สลางสิงห์
2. นายชัชชัย  ณ นครพนม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิราวดี  เสียงล้ำ
 
1. นางพรสวรรค์  บุตรดีวงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงเขมิกา  อินอ่อน
 
1. นางพรสวรรค์  บุตรดีวงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยารัตน์  คนขยัน
2. เด็กหญิงจิราพร  พยอม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ตอนนอก
4. เด็กหญิงนันทวดี  นามบุตร
5. เด็กหญิงปิยะดา  เสือยา
6. เด็กหญิงพัตราภรณ์  ทองคำ
7. เด็กหญิงวลัยพรรณ  บุญวงค์
8. เด็กหญิงวิฆเนศ  ผิวขำ
9. เด็กหญิงสิริวิมล  สายสมบูรณ์
10. เด็กหญิงอินธิรา  อาจหาญ
 
1. นางญาดา  รัชอินทร์
2. นางวัลลภา  เมินขุนทด
3. นางจิรภา  แนบเนียน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรินทร  ศรีหาวงค์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ห้วยทราย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรัฎฐา  ผลาสุข
 
1. นางสุปาณี  ประจงการ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายอรุณรุ่ง  ชาวนา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ห้วยทราย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงชริดา  สมมิตร
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทกิจ
 
1. นางสุลักษณา  อุ่นเมือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษศกนณ์  ชูรัตน์
 
1. นายมานิตย์  ใจคง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิวนันท์  สุภาพันธ์
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ห้วยทราย
3. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีหาวงค์
 
1. นางอำนวย  อาจวิชัย
2. นางกรรณิการ์  สุระเสียง
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พะนิรัมย์
2. เด็กหญิงณิชากร  คนคล่อง
 
1. นายนครชัย  สลางสิงห์
2. นางสาวฐานิดา  กอสุวรรณ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตุระวิภาค
2. เด็กชายฐิตินันต์  สุระวงศ์
3. เด็กชายพายุรักษ์  สุขรี่
 
1. นางกรรณิการ์  สุระเสียง
2. นางสุวพร  แสนโสม