สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 79.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงปณิดา  สีวะสุทธิ์
2. เด็กหญิงปานัดดา  คนเพียร
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ผายพันธ์
 
1. นางเพลินจิต  ศาสตรธนโรจน์
2. นางสุพัตรา  ทับทิมไสย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร  รัชอินทร์
2. เด็กหญิงปรียาพร  ศรีสุภา
3. เด็กหญิงอรฤทัย  คล่องแคล่ว
 
1. นางวัชรา  สลางสิงห์
2. นายชัชชัย  ณ นครพนม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.34 เงิน 11 1. เด็กหญิงชยานันท์  แก้วศรีนวม
2. เด็กหญิงชัญญารัตน์  สร้อยคำหลา
3. เด็กหญิงช่อผกา  วรรณะ
4. เด็กหญิงธารารัตน์  เอี่ยมเมี้ยน
5. เด็กหญิงสิลิกร  ชัยมงคล
 
1. นางญาดา  รัชอินทร์
2. นางวัลลภา  เมินขุนทด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุมทรัพย์ดี
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ฉันผ่อง
 
1. นางภัชราภรณ์  ทองดี
2. นางจิรภา  แนบเนียน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายดนัย  รัตนวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทรสาขา
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทิพย์ฉิมพลี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ห้วยทราย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิศกัณญา  ใญยะพงศ์
 
1. นางสาวพัชรีย์  ยืนยั่ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมเสนตระกูล
2. เด็กหญิงภควดี  ชัยมงคล
 
1. นางสุวพร  แสนโสม
2. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.5 เงิน 9 1. เด็กชายขจิตพันธ์  ทองแสง
2. เด็กชายณัฐชัย  อุคำ
3. เด็กชายธนกฤต  บุตรดีวงศ์
4. เด็กชายภูตะวัน  ดวลลี
5. เด็กชายรชฏ  นามบุตร
6. เด็กชายศุภกร  เสียงเพราะ
 
1. นายพิชิต  ผิวขำ
2. นางสุมาลี  สอนภิรมย์