สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  บำรุงตา
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตรงดี
 
1. นางดาเรศ  ธงวาส
2. นางสุมฉลาด  สุพร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายอำนาจ  สุพร
2. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  กลิ่นประทุมทิพย์
 
1. นางดาเรศ  ธงวาส
2. นางดวงจันทร์  วังคะฮาต
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  บำรุงตา
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตรงดี
3. เด็กหญิงไข่มุก   สุพร
 
1. นางดาเรศ  ธงวาส
2. นางสมฉลาด  สุพร