สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอ่อน
 
1. นางปิยะธิดา  สุวรรณไตรย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  อุคำพันธ์
2. เด็กหญิงประภากรณ์  จูงกลาง
3. เด็กหญิงพิชธิดา  ถวิลการ
 
1. นางชฎาพร  ทองคุณ
2. นางสถาพร  แป้นพ่วง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81.3 ทอง 5 1. เด็กชายธรรมรัตน์  จันปุ่ม
2. เด็กชายวรายุทธ  น้อยทรง
 
1. นางปริศนา  พระสว่าง
2. นางอรวรรณ  นามอุทัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐานิดา  น้อยทรง
2. เด็กหญิงวิชุดา  น้อยทรง
 
1. นางอภินภรณ์  จันปุ่ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ปัททุม
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  น้อยทรง
 
1. นางนาฏลัดดา  โคสะสุ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขันสู้
 
1. นางเปมิกา  แวงวรรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัททุม
 
1. นางสาวเปมิกา  แวงวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัททุม
 
1. นางสาวเปมิกา  แวงวรรณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขันสู้
 
1. นางสาวเปมิกา  แวงวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยกุฉิน
 
1. นางสาวเปมิกา  แวงวรรณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ปัททุม
 
1. นางสาวเปมิกา  แวงวรรณ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรงศิลป์   อาจวิชัย
2. เด็กหญิงนิตยา   อุคำพันธ์
3. เด็กหญิงพรนภา   ปัททุม
4. เด็กหญิงพิญชธิดา   ถวิลการ
5. เด็กหญิงวรัญชญา   ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงสุภารัตน์   ปัททุม
 
1. นางชฎาพร   ทองคุณ
2. นางนาฏลัดดา   โคสะสุ
3. นางสถาพร   แป้นพ่วง
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถานอาดนา
 
1. นางสถาพร   แป้นพ่วง