สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวไลรัตน์  คำมุงคุณ
 
1. นางสมจิต  คำมุงคุณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสันติพงษ์    คำมุงคุณ
 
1. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปฐมพงศ์   ทองมหา
 
1. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนุชา  เชื้้อเมืองแสน
2. เด็กชายอนุภาพ  โคตรพรม
 
1. นายปัญญา  จิตอามาตย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   เขียวสะอาด
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คำมุงคุณ
 
1. นายสาจิต   เครือเนตร
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์