สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำมุงคุณ
 
1. นางสนาน  ลาภภิญโญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวไลรัตน์  คำมุงคุณ
 
1. นางสมจิต  คำมุงคุณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสันติพงษ์    คำมุงคุณ
 
1. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปฐมพงศ์   ทองมหา
 
1. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรประภา   พาที
 
1. นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   โคตรพรม
 
1. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.7 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอนุชา  เชื้้อเมืองแสน
2. เด็กชายอนุภาพ  โคตรพรม
 
1. นายปัญญา  จิตอามาตย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โคตรพรม
2. เด็กหญิงจิระประภา  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โคตรพรม
4. เด็กหญิงญาณภา  ปัททุมา
5. เด็กหญิงนัญฑริกา  ไชยเพชร
6. เด็กหญิงภัสสร  คำคนซื่อ
7. เด็กหญิงสุธิดา  คำมุงคุณ
8. เด็กหญิงสุุนันทา  คำมุงคุณ
9. เด็กหญิงอรสา  ไชยเพชร
10. เด็กหญิงแพรวา  จำปา
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางสาวอุทัยทิพย์  วงค์แสนชัย
3. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกานติมา  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เขียวสะอาด
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เสนาน้อย
4. เด็กหญิงจินณภา  โคตรพรหม
5. เด็กชายธนวัฒน์  เสือคำจันทร์
6. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์กระโซ่
7. เด็กหญิงประภาพร  จิตอามาตย์
8. เด็กหญิงปรารถนา  เจนสรรพการ
9. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำมุงคุณ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำมุงคุณ
11. เด็กหญิงพัฒนวิภา  ดวงตา
12. เด็กหญิงอารียา  วงศ์กระโซ่
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาน
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
3. นายสมรัตน์  เชื้อกุณะ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก   สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงพิมนภา  ประทุมลี
 
1. นายปัญญา   จิตอามาตย์
2. นางจิราภรณ์  จิตอามตย์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   เขียวสะอาด
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คำมุงคุณ
 
1. นายสาจิต   เครือเนตร
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายทนงศักดิ์    โคตรพรม
 
1. นายชันชิต  คำมุงคุณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนุชนาถ   ไชยเพชร
 
1. นางชันชิต  คำมุงคุณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   น่าชม
2. เด็กหญิงปิยธิดา   คำมุงคุณ
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์   วงค์แสนชัย
2. นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงสุนิดดา   โคตรพรม
 
1. นางดาราพร   ทองมหา
2. นางอรวันท์   ประทุมลี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรนิภา   โคตรพรม
 
1. นางประภัสสร   เชื้อคำจันทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กชายพงศกร   พ่อศรียา
 
1. นายชันชิต    คำมุงคุณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกนกพล   โคตรพรม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บาดตาสาว
3. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   น่าชม
4. เด็กชายจักรพรรดิ   คำมุงคุณ
5. เด็กหญิงจุฑาทิทย์   คำผาไชย
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   โคตรพรม
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์   รุ่งขจร
8. เด็กชายณัฐนนท์   คำมุงคุณ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำมุงคุณ
10. เด็กชายถิรศักดิ์   คำมุงคุณ
11. เด็กหญิงธัญญาเรศ   คำมุงคุณ
12. เด็กชายธีรโชติ    ไชยเพชร์
13. เด็กหญิงนัญฑริกา   ไชยเพชร
14. เด็กหญิงนันทกานต์   โคตรพรม
15. เด็กหญิงน้ำฝน   บาดตาสาว
16. เด็กชายพงศกร   ไชยนา
17. เด็กชายภควัต   ไชยเพชร
18. เด็กหญิงภัคจิรา   คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงภัทรวดี   พุทธสอน
20. เด็กหญิงภัทรวรินทร์   เชื้อเมืองแสน
21. เด็กหญิงภัสสร   คำคนซื่อ
22. เด็กชายภานุวัฒน์   คำมุงคุณ
23. เด็กหญิงมะลิจันทร์    โคตรพรม
24. เด็กชายมานพ   ประทุมลี
25. เด็กหญิงรวิสรา   ปากดี
26. เด็กหญิงวริญญา   ประทุมวัน
27. เด็กชายวีรภาพ   คำมุงคุณ
28. เด็กหญิงศิริยากรณ์   โคตรพรม
29. เด็กชายศุภกร   รูปทอง
30. เด็กชายศุภกิตติ์   คำมุงคุณ
31. เด็กชายศุภชัย   ผุดผ่อง
32. เด็กหญิงสิริยากร    คำมุงคุณ
33. เด็กหญิงสุนันทา   คำมุงคุณ
34. เด็กหญิงสุภาวดี   ดวงตา
35. เด็กชายอภิศักดิ์   แดงสุข
36. เด็กหญิงอมรรัตน์   เชื้อเมืองแสน
37. เด็กหญิงอมลวรรณ    ประทุมลี
38. เด็กหญิงอรยา   คำมุงคุณ
39. เด็กหญิงอารดา   คำลือไชย
40. เด็กชายอุดมการณ์   เชื้อเมืองแสน
 
1. นางวิตรี   ไชยเพชร์
2. นางสนาน   ลาภภิญโญ
3. นางชูใจ   จิตอามาตย์
4. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
5. นายชันชิต   คำมุงคุณ
6. นางอรอุมา   คำมุงคุณ
7. นายปัญญา   จิตอามาตย์
8. นายชันชิต  คำมุงคุณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   โคตรพรม
2. เด็กหญิงกานดา    วงค์กระโซ่
3. เด็กหญิงกานติมา   โคตรพรม
4. เด็กหญิงกานต์ธิดา   เขียวสะอาด
5. เด็กหญิงจันทกานต์   เสนาน้อย
6. เด็กหญิงจินณภา   โคตรพรม
7. เด็กหญิงจินดารัตน์    คำมุงคุณ
8. เด็กหญิงช่อผกา   ภักดีแสน
9. เด็กชายทะนง   คำโยธา
10. เด็กชายธงชัย   โคตรพรม
11. เด็กชายธนวัฒน์    เสือคำจันทร์
12. เด็กชายนภา   สมอนา
13. เด็กหญิงนิตยา   วงค์กระโซ่
14. เด็กชายนิติธร   คำมุงคุณ
15. เด็กหญิงนุชนาถ   ไชยเพชร
16. เด็กชายปฐมพร   โคตรพรม
17. เด็กหญิงประภาพร   จิตอามาตย์
18. เด็กหญิงปรารถณา   เจนสรรพการ
19. เด็กชายพงษ์สิทธิ์   คำมุงคุณ
20. เด็กหญิงพรนิภา   โคตรพรม
21. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คำมุงคุณ
22. เด็กหญิงพัฒฒนวิภา   ดวงตา
23. เด็กหญิงพัณณิตา   คำมุงคุณ
24. เด็กหญิงพิชชาภา   สุวาจา
25. เด็กหญิงพิมพ์ดาว   วงค์คระสุ่ม
26. เด็กหญิงพิยดา   วงศ์กระโซ่
27. เด็กหญิงมะลิวรรณ   กวนหลวง
28. เด็กชายวันดี   โคตรพรม
29. เด็กหญิงวไลรัตน์   คำมุงคุณ
30. เด็กชายสิทธิโชค   ประทุมลี
31. เด็กหญิงสิริลักษณ์   คำมุงคุณ
32. เด็กหญิงสุนิดดา   โคตรพรม
33. เด็กชายอนุรักษ์   ประทุมลี
34. เด็กชายอนุรักษ์   ประทุมลี
35. เด็กหญิงอภัสสรณ์   ประทุมลี
36. เด็กชายอภิชาติ   โคตรพรม
37. เด็กหญิงอรปรียา    โคตรพรม
38. เด็กหญิงอารียา   วงค์กระโซ่
39. เด็กชายอุไลฤทธิ์   เชื้อวังคำ
40. เด็กชายโยธิน   นาแถมทอง
 
1. นางประภัสสร   เชื้อคำจันทร์
2. นางสมจิต    คำมุงคุณ
3. นางสาวอุทัยทิพย์   วงค์แสนชัย
4. นางอรวันท์   ประทุมลี
5. นางดาราพร   ทองมหา
6. นางธีระดา   ศรีประสาร
7. นายชันชิต  คำมุงคุณ
8. นายปณิธิ  ซุนซัง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  โคตรพรม
 
1. นางชูใจ  จิตอามาตย์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาจารีย์  ประทุมลี
 
1. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยธร  คำมุงคุณ
 
1. นางชูใจ  จิตอามาตย์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ลอยเลื่อน
 
1. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ภักดีแสน
 
1. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงช่อผกา   ภักดีแสน
2. เด็กหญิงวไลรัตน์   คำมุงคุณ
 
1. นางสมจิต   คำมุงคุณ
2. นางประภัสสร   เชื้อคำจันทร์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชยธร   คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงศิระประภา   คำมุงคุณ
 
1. นางชูใจ    จิตอามาตย์
2. นางสนาน   ลาภภิญโญ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประภาพร   จิตอามาตย์
2. เด็กหญิงพัฒฒนวิภา    ดวงตา
 
1. นางดาราพร    ทองมหา
2. นางสาวอุทัยทิพย์   วงค์แสนชัย
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฐมพงศ์    ทองมหา
2. เด็กหญิงพิมนภา   ประทุมลี
 
1. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
2. นายปัญญา  จิตอามาตย์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เชื้อเมืองแสน
2. เด็กหญิงนุชนาถ    ไชยเพ็ชร
 
1. นางสมจิต   คำมุงคุณ
2. นางอรวันท์    ประทุมลี
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดวงจันทร์   ลอยเลื่อน
2. เด็กหญิงสุภารัตน์   ประทุมลี
 
1. นางจิราภรณ์    จิตอามาตย์
2. นางสาวอุทัยทิพย์   วงค์แสนชัย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฐมพร   โคตรพรม
 
1. นางดาราพร  ทองมหา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนัฐทริกา    พ่อหลอน
 
1. นางจิราภรณ์   จิตอามาตย์
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมุงคุณ
2. เด็กชายถิรศักดิ์  คำมุงคุณ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  คำมุงคุณ
 
1. นางอรวันท์  ประทุมลี
2. นางอรอุมา   คำมุงคุณ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายทะนง   คำโยธา
2. เด็กชายธงชัย   โคตรพรม
3. เด็กชายอภิชาติ   โคตรพรม
 
1. นางดาราพร   ทองมหา
2. นางสาวอุทัยทิพย์   วงค์แสนชัย
 
35 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายขวัญตา  คำมุงคุณ
2. เด็กชายใต้หล้า  สุพร
 
1. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
2. นางสนาน  ลาภภิญโญ
 
36 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายภคิน  ไชยเพชร์
2. เด็กหญิงอรยา  คำมุงคุณ
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บาดตาสาว
 
1. นางอรอุมา  คำมุงคุณ