สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัดลัดดา  ผดาเวช
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  บับพาน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรลุสันต์
2. เด็กหญิงนุชรีพร  แสนมี
3. เด็กหญิงสุวิการต์  สีบุดดี
 
1. นางสุพรรณี  ศรีวงค์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แสนมี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารคำ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารคำ
4. เด็กหญิงธัญญาเรศน์  สมรักษ์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรลุสันต์
6. เด็กหญิงนิลธิรา  ผิวชัย
7. เด็กหญิงนุชรีพร  แสนมี
8. เด็กหญิงปราณี  อ่อนน้อม
9. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ส่องแก้ว
10. เด็กหญิงสุวิกานต์  สีบุตรดี
11. เด็กหญิงหฤทัย  พละสูนย์
12. เด็กหญิงอัปศรสวรรค์  สีมันตะ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนโท
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชามกระโทก
15. เด็กหญิงโสภา  ยาสาภา
 
1. นางยุพดี  บุทธิจักร
2. นางทัสวาท  เชื้อดี
3. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ลูกบัว
 
1. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนัญชัย  โสภะศรี
 
1. นายศุภวุฒิ  บุทธิจักร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายทศวรรษ  มะริสาร
 
1. นายศุภวุฒิ  บุทธิจักร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ส่องแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แก้วขาว
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ลูกบัว
 
1. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
2. นางสาวอินทิรา  นครพันธ์
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวาสิฐี  กาเผือก
 
1. นายณัฐเกตุ  วังวงค์
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แสนมี
 
1. นายณัฐเกตุ  วังวงค์
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บรรลุสันต์
 
1. นายณัฐเกตุ  วังวงค์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ลูกบัว
2. นางสาววิลาวัลย์  คงดี
 
1. นายสำเริง  มิระสิงห์
2. นางวัชรินทร์  มิระสิงห์
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงปริศนา  สีทน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ทูลชัย
 
1. นายอภิชาติ  สมไวย์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ไชยจักร์
2. เด็กหญิงอภิษฎา  ถามะพันธ์
3. เด็กหญิงอัปศรสวรรค์  สีมันตะ
 
1. นายณัธเกตุ  วังวง์
2. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงบริมาส  เชื้อดี
 
1. นางสาวอินทิรา  นครพันธ์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองคุณ
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  แสนศิริ
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณี  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงอริศรา  แก้วขาว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชามกระโทก
 
1. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
2. นางยุพดี  บุทธิจักร
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารคำ
 
1. นางสุพรรณี  ศรีวงศ์
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศวรรษ  มะริสาร
2. เด็กชายสันติ  แจ่มจิตร
3. เด็กชายอนาวิน  ทองเสริม
 
1. นายณัฐเกตุ  วังวงค์
2. นางบุญธัญกร  พันทะปิว