สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คนเพียร
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีวิชา
 
1. นายกริชติกร   อินทะวงษ์
2. นางสาวนิตยา  สุพร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์   คารวะสมบัติ
2. เด็กชายภูริช   การินทอง
3. เด็กหญิงอนัญญา   สุพร
 
1. นายกริชติกร  อินทะวงษ์
2. นางพนิดา   คนเพียร
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปนินทร์   พันธุจินะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์   คนเพียร
3. เด็กหญิงวิทิตา   คนเพียร
 
1. นายกริชติกร   อินทะวงษ์
2. นางพนิดา  คนเพียร
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร   คำนนท์
2. เด็กชายฐิติพงษ์   คนเพียร
3. เด็กชายสุรชัย  มุลชาติ
 
1. นายกริชติกร  อินทะวงษ์
2. นางสาวนิตยา   สุพร