สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบะ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรัตน์  วรสาร
 
1. นางสมจิตร  อาษาศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายกฤชธัช  มาลาล้ำ
2. เด็กหญิงภิญญดา  นุสา
 
1. นางอนุสรณ์   อาจเอี่ยม
2. นางคำใบ  อ่อนบัวขาว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หารสาร
2. เด็กหญิงกันตพร   คำนนท์
3. เด็กหญิงจันทรา  คำนนท์
4. เด็กหญิงณัฐพร  ยืนยง
5. เด็กหญิงนาตญา   คนหาญ
6. เด็กหญิงบุษพร  โชติมุข
7. เด็กหญิงพัชริตา  ตาลสร้อย
8. เด็กหญิงวรรัตน์   วรสาร
9. เด็กหญิงศรัญญา   คล่องสืบข่าว
10. เด็กหญิงสุนิสา  สีกระสอน
 
1. นางสมจิตร   อาษาศรี
2. นางอำภา  ชูคันหอม
3. นางศรีสุดา    เจริญราษฎ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิง จินดา   คำนนท์
 
1. นางศรีสุดา   เจริญราษฎร์
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพรสุดา  ยืนยง
2. เด็กชายภาคภูมิ   สังคะรักษ์
 
1. นางวิไล   จำปาเทศ
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
2. เด็กชายสุทธิภัทร   น้ำแก้ว
 
1. นางอนุสรณ์  อาจเอี่ยม
2. นางคำใบ  อ่อนบัวขาว
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อุคำ
 
1. นางศรีสุดา   เจริญราษฎร์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาคภูมิ   สังคะรักษ์
 
1. นางอำภา  ชูคันหอม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจินดา  คำนนท์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อุคำ
3. เด็กชายเอกราช  ชุมแสง
 
1. นางสมจิตร  อาษาศรี
2. นางศรีสุดา   เจริญราษฎร์