สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายชินวัตร  รัตนวงค์
2. เด็กชายอัษฎา  แก้วศรีนวม
 
1. นายกิตติพล  สุวรรณไตรย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายอนุพงษ์  แสงมูล
2. เด็กชายอริยวัฒน์  ลมสมบุตร
 
1. นายกิตติพล  สุวรรณไตรย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐธพร   สุริยวงค์
2. นายปารเมศ   ลั่นอรัญ
 
1. นายชาญชัย  แก้วศรีนวม
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายตะวัน    สุริยะวงค์
2. เด็กชายศิริพงษ์   สุพรรณโมก
3. เด็กชายอรรถเชษ   แข็งแรง
 
1. นายชวลิต   เจติโคตร
2. นายพลายแก้ว   แสนโคตร