สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายวรสิทธิ์  พลหาญ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ไชยรักษ์
 
1. นางขนิษฐา   ยุติพันธ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายปฐมพงศ์   ผาพรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์   คุณสุทธิ์
3. เด็กชายยศกร   จันทภูงา
4. เด็กชายสราวุฒิ    ประกอบบุญ
5. เด็กชายอภิวัฒน์   จินลาภา
 
1. นายสุธี    ดีคง
2. นางสุมาลี  อาจวิชัย