สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายวรสิทธิ์  พลหาญ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ไชยรักษ์
 
1. นางขนิษฐา   ยุติพันธ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แดงท่าขาม
 
1. นางกิตย์ติ   สังคฤก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายปฐมพงศ์   ผาพรม
2. เด็กชายพีรพัฒน์   คุณสุทธิ์
3. เด็กชายยศกร   จันทภูงา
4. เด็กชายสราวุฒิ    ประกอบบุญ
5. เด็กชายอภิวัฒน์   จินลาภา
 
1. นายสุธี    ดีคง
2. นางสุมาลี  อาจวิชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายกษดิศ   ขุมเงิน
2. เด็กชายณัฐพร    แก่นกายศ
3. เด็กชายทศวรรษ   พันนา
4. เด็กชายนราธร    สอนการ
5. เด็กชายวัชรินทร์   พันธ์ดวง
6. เด็กชายสายชล    ฉายไสว
 
1. นายสุธี   ดีคง
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำใบ
2. เด็กชายอนุชา  สังคะฤกษ์
 
1. นางชญานิศ  ประเทพา
2. นางสาวจินตนา  โคตรพัฒน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายภูมินันท์  จันลาภา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สลางสิงห์
 
1. นางชญานิศ  ประเทพา
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารินทร์  คำนนท์
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  สลางสิงห์
3. เด็กหญิงพิชณวดี  ศิริรัตน์
 
1. นางชญานิศ  ประเทพา