สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิดาพร  สลางสิงห์
2. เด็กหญิงปีใหม่  เสียงหวาน
 
1. นายพัทธนา  กลางประพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เสียงหวาน
 
1. นายธาตรี  แก้วศรีนวม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนุชจริยา  สมตน
 
1. นายชมเชย  อาจวิชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  จำปา
2. เด็กหญิงศศิธร  จำปา
3. เด็กหญิงสถาพร  สุภาพันธ์
 
1. นางชุติมา  ช่อวงศ์
2. นางนางพูนศิริ  บุษดี