สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัตมาวรรณ  ภูมิวงศ์
 
1. นางสาววงทอง  อุทัย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุมาศ  พรมมา
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วินทะไชย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มนัส
 
1. นางปริสา  ลมงาม
2. นางสุมาลี  ยืนยั่ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุรตินา  วิชัยวงศ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ตรุวรรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาธิพา
 
1. นางสาววงทอง  อุทัย