สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ชื่นชม
 
1. นางทินกร   สืบสิงห์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิศร  ผลกอง
 
1. นางอุไร  แสงเขียว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  สายวร
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์   สมชม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยันต์   ไชยชาญรัมย์
 
1. นางอุไร  แสงเขียว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายทินกร  ก้อนรัตน์
 
1. นางอุไร  แสงเขียว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกช  สายวร
2. เด็กชายจิรายุ  สามารถ
3. เด็กชายพีรพัต   บัวภาเรือง
 
1. นางอุไร  เสียงเขียว
2. นายสุริยัน  ทรัพย์ผล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ   สุภาจันทร์
2. เด็กชายอรรถพล    ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายอัฐกร   ชินโท
 
1. นางอุไร   แสงเขียว
2. นายบุญยก   สุวรรณพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรัชชัย   รีฮุง
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงภาฤดี   นันทศร
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายสมรักษ์   พงสิงห์
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์   สมชม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายมนตรี   นันทศร
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงไอรดา   พิกุลศรี
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงไอรดา  พิกุลศรี
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรเรนทร์   อารมณ์
 
1. นายบุญยก   สุวรรณพันธ์
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอชิระ   น้อยหา
 
1. นายบุญยก   สุวรรณพันธ์
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์   สีดา
2. เด็กหญิงปัชญาพร   ไชยสัจ
3. เด็กหญิงพัชรี   หอมประพันธ์
 
1. นางบัญดิษฐ์   ส่วยโสภา