สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงอังคณา   หลอดแก้ว
 
1. นางทินกร   สืบสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นางสาวชโลธร  กาสิงห์
2. นางสาวเกสร  ศรีบัวลา
 
1. นางทินกร   สืบสิงห์
2. นางทักษิณา  ปัททุม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธัญวิชธิ์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายสมฤทธิ์   แสงเพชร
 
1. นายสุริยัน    ทรัพย์ผล
2. นายพานุมาศ   ธิบูรณ์บุญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวจรรยาศิริ  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาจันทร์
3. เด็กหญิงอุสา  สาธารณะสุข
 
1. นางทินกร  สืบสิงห์
2. นางสาวพิรดา  ใญยะพงษ์