สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพัชริดา   มาลาย
 
1. นางทินกร   สืบสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงอังคณา   หลอดแก้ว
 
1. นางทินกร   สืบสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ชื่นชม
 
1. นางทินกร   สืบสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นางสาวชโลธร  กาสิงห์
2. นางสาวเกสร  ศรีบัวลา
 
1. นางทินกร   สืบสิงห์
2. นางทักษิณา  ปัททุม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี   หมุนสุข
 
1. นายราชวัฒน์   ปัททุม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายธัญวิชธิ์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายสมฤทธิ์   แสงเพชร
 
1. นายสุริยัน    ทรัพย์ผล
2. นายพานุมาศ   ธิบูรณ์บุญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร   สามารถ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์   ชัยฤทธิ์
 
1. นายพานุมาศ  ธิบูรณ์บุญ
2. นายสุริยัน  ทรัพย์ผล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิศร  ผลกอง
 
1. นางอุไร  แสงเขียว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  สายวร
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์   สมชม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยันต์   ไชยชาญรัมย์
 
1. นางอุไร  แสงเขียว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายทินกร  ก้อนรัตน์
 
1. นางอุไร  แสงเขียว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกช  สายวร
2. เด็กชายจิรายุ  สามารถ
3. เด็กชายพีรพัต   บัวภาเรือง
 
1. นางอุไร  เสียงเขียว
2. นายสุริยัน  ทรัพย์ผล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ   สุภาจันทร์
2. เด็กชายอรรถพล    ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายอัฐกร   ชินโท
 
1. นางอุไร   แสงเขียว
2. นายบุญยก   สุวรรณพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรัชชัย   รีฮุง
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงภาฤดี   นันทศร
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายสมรักษ์   พงสิงห์
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์   สมชม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายมนตรี   นันทศร
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงไอรดา   พิกุลศรี
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงไอรดา  พิกุลศรี
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  สมชม
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวจรรยาศิริ  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาจันทร์
3. เด็กหญิงอุสา  สาธารณะสุข
 
1. นางทินกร  สืบสิงห์
2. นางสาวพิรดา  ใญยะพงษ์
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรเรนทร์   อารมณ์
 
1. นายบุญยก   สุวรรณพันธ์
 
22 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอชิระ   น้อยหา
 
1. นายบุญยก   สุวรรณพันธ์
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์   สีดา
2. เด็กหญิงปัชญาพร   ไชยสัจ
3. เด็กหญิงพัชรี   หอมประพันธ์
 
1. นางบัญดิษฐ์   ส่วยโสภา