สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พระสุนิน
 
1. นางธวิตา  เหล่าน้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสนศรี
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  วงษุณา
3. เด็กหญิงมาริษา  สุรินทร์
 
1. นางวิลาพร  จักษุมา
2. นายสมใจ  ทองดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงไชย  ทองรัตน์
2. เด็กชายวชิระ  สุวรรณี
 
1. นายสมใจ  ทองดี
2. นางวิลาพร  จักษุมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงคณิตา  เรียงรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  นารีสุข
 
1. นางวิลาพร  จักษุมา
2. นายสมใจ  ทองดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญา  โคชขึง
2. เด็กหญิงกิตติยา  ติงสะ
3. เด็กหญิงพิชญ์ฑาสินี  อภินันทนนท์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองขาว
5. เด็กหญิงอริศรา  ภูผา
 
1. นางสาวขนิตา  จันปุ่ม
2. นางสาววราภรณ์  บุระวงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศกนก  เสนสาร
 
1. นายวัฒนา  แพงกัลยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูวรินทร์  เรียงรัตน์
2. นางสาววลัยรักษ์  โพธาริน
 
1. นายวัฒนา  แพงกัลยา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรีประภา  กอหลักเฮียง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โล่ห์คำ
 
1. นางขนิตา  จันปุ่ม
2. นายสมใจ  ทองดี
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายพีรพงศ์  แพงกัลยา
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สุเทวี
 
1. นางสาววราภรณ์  บุระวงค์
2. นางสาววิไลวรรณ  บุญเทียม
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงมัทนา  ทันใจ
2. เด็กหญิงมาลินี  ใจทัด
 
1. นางสาววราภรณ์  บุระวงค์
2. นางสาววิไลวรรณ  บุญเทียม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ปัทวงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  ซาผู
3. เด็กหญิงเกศกนก  เสนสาร
 
1. นางขนิตา  จันปุ่ม
2. นางธวิตา  เหล่าน้อย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนกรณ์  สลับศรี
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  นาสา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ส่องแก้ว
 
1. นางขนิตา  จันปุ่ม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รูปแข็ง