สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิติยา  สมร
 
1. นางสุวจิต  ใจตรง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันนภัส  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอรยา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงเมษิณี  จินดาศรี
 
1. นางสาวปรียามาศ  ยืนยง
2. นางสาวมารียาศ  สุพงษ์