สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแฝก สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.26 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีระภัทร  มีสา
2. เด็กชายนิรุตติ์  คล่องดี
 
1. นายธวัช  ศรีสุภา
2. นายประจัญ  คล่องแคล่ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทศร  พันธ์วงศ์
2. เด็กหญิงจินตหรา  ศรีสุภา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนโสภา
4. เด็กหญิงตะวันนา  ภูมลา
5. เด็กหญิงพัชชรีพร  เติมประโคน
6. เด็กหญิงพัชรี  ศรีลาฤทธิ์
7. เด็กหญิงวรวี  บุญมี
8. เด็กหญิงวริศรา  สุพร
9. เด็กชายวิภาวดี  ตรงดี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รูปสะอาด
11. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญคง
12. เด็กชายสุรสิทธิ์  จันปุ่ม
13. เด็กหญิงอนุตตรี  จำปา
14. เด็กชายอนุวัตร  ผิวผ่อง
15. เด็กหญิงอัญชรี  สีดา
 
1. นางสุภาภรณ์  อุปัญญ์
2. นางกฤษณา  คล่องดี
3. นายธวัช  ศรีสุภา
4. นายเสนอ  คล่องดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงปณิดา  ทวีวงษ์
 
1. นางกฤษณา  คล่องดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนโสภา
 
1. นายธวัช  ศรีสุภา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.5 เงิน 11 1. เด็กชายจักรภัทร  พรีเพ็ง
2. เด็กชายธนากร  ด้วงพิทักษ์
3. เด็กชายนันฐพงษ์  ศรียศ
4. เด็กชายยุทธนา  สีลารวม
5. เด็กชายวีรพล  ปัญญาบุตร
6. เด็กชายอรรคพล  สีดา
 
1. นายธวัช  ศรีสุภา
2. นายประจัญ  คล่องแคล่ว
3. นายเสนอ  คล่องดี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทศร  พันธ์วงศ์
2. เด็กหญิงวรวี  บุญมี
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  จันปุ่ม
 
1. นางสุภาภรณ์  อุปัญญ์
2. นางกฤษณา  คล่องดี
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรณิชา  รัตนวงค์
 
1. นายธวัช  ศรีสุภา