สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรานอ้น สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาธิพา
 
1. นางจิตกร  วรรณพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ชาธิพา
2. เด็กหญิงสุมาลี  ชาธิพา
 
1. นางจิตกร  วรรณพัฒน์
2. นางกัญญาณัฐ  ดุษฎีวัฒนะธรรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรรวษา  สารสิทธิ์
 
1. นางพรศรี  ทองเฟื่อง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรรวษา  สารสิทธิ
 
1. นางไพลินทร์  เทพพรรทา