สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพีรดา  โพติยะ
2. เด็กหญิงรัตติยาพร  ตาลสมรส
3. เด็กหญิงหญิงฐิตินันท์  สิงห์ศร
 
1. นางสาวอะนันท์  จันทะวัช
2. นางสุมาลี  นามแสง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญรญา   จันทากูด
2. เด็กหญิงกิจติรัตน์   พันอุด
3. เด็กหญิงขวัญศิริ    ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา   อัคศรี
5. เด็กหญิงณัฐวภัทร    เสขะนันท์
6. เด็กหญิงนิรชา   อุทุมพร
7. เด็กหญิงปาริชาติ    พังคี
8. เด็กหญิงปิยธิดา    รัตนากร
9. เด็กหญิงพิมพิกา   สุกใส
10. เด็กหญิงภูริชญา    สิงห์ศร
11. เด็กหญิงมินตรา  สีเข็ม
12. เด็กหญิงรัตติยาพร   ตาลสมรส
13. เด็กหญิงวิรดา    แก่นวงศ์
14. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทากูด
15. เด็กหญิงสุภาวดี   มงคลสุภา
 
1. นางยุภาพร   อิ้มพัฒน์
2. นางสาวอะนันท์    จันทะวัช
3. นางสาวรัชอินทร์    พันพั่ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา   คำจิตร
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงมะลิสา   อินธุพันธ์
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กชายอภิชาติ   สุพร
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์   จันทรากูด
 
1. นางสาวรัชอินทร์   พันพั่ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริชาติ   พังคี
 
1. นางสาวอะนันท์   จันทะวัช
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราดล   พรมมีสวาท
2. เด็กชายปกรณ์    วงค์วรรณ
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์    จันรอง
 
1. นายสุบิน    เมืองโคตร
2. นางสุมาลี    นามแสง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรระวี   ชาลือ
2. เด็กหญิงพัชรี   ตั้งใจ
3. เด็กชายศิริประภา    เพ็ชคง
 
1. นายสุบิน    เมืองโคตร
2. นางสาวอะนันท์   จันทะวัช