สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มงคลสุภา
 
1. นางสุมาลี  นามแสง
2. นางสาวอะนันท์  จันทะวัช
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนะสิทธิ์   บัญชา
2. เด็กชายปิยะเดช   ลาสุด
3. เด็กชายพชรพล   พันพา
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ศร
 
1. นางสาวรัชอินทร์  พันพั่ว
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมินตรา    สีเข็ม
2. เด็กหญิงวิสุดา   ชาลี
 
1. นายคมกริช  บรรจง