สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 28.8 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษณพล   มีกลิ่น
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันรอง
 
1. นายพิทักษ์ชาติ   สุวรรณไตรย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิรชา   อุทุมพร
 
1. นางสาวรัชอินทร์  พันพั่ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงพีรดา  โพติยะ
 
1. นางสาวรัชอินทร์  พันพั่ว
2. นางสาวอะนันท์  จันทะวัช