สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงพีรดา  โพติยะ
2. เด็กหญิงรัตติยาพร  ตาลสมรส
3. เด็กหญิงหญิงฐิตินันท์  สิงห์ศร
 
1. นางสาวอะนันท์  จันทะวัช
2. นางสุมาลี  นามแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มงคลสุภา
 
1. นางสุมาลี  นามแสง
2. นางสาวอะนันท์  จันทะวัช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.713 เงิน 6 1. เด็กชายยศมนต์   ศรีหาวงศ์
2. เด็กชายสิทธิกร   สุกใส
 
1. นายพิทักษ์ชาติ   สุวรรณไตรย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 28.8 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษณพล   มีกลิ่น
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จันรอง
 
1. นายพิทักษ์ชาติ   สุวรรณไตรย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยบัญชา   ทองชุม
2. เด็กชายปริชาติ   พังคี
3. เด็กหญิงปิยธิดา   คำจิตร
4. เด็กหญิงรัตติยาพร   ตาลสมรส
5. เด็กชายอภิชาติ   สุพร
 
1. นายยรรยง   อิ้มพัฒน์
2. นายคมกริช   บรรจง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญรญา   จันทากูด
2. เด็กหญิงกิจติรัตน์   พันอุด
3. เด็กหญิงขวัญศิริ    ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา   อัคศรี
5. เด็กหญิงณัฐวภัทร    เสขะนันท์
6. เด็กหญิงนิรชา   อุทุมพร
7. เด็กหญิงปาริชาติ    พังคี
8. เด็กหญิงปิยธิดา    รัตนากร
9. เด็กหญิงพิมพิกา   สุกใส
10. เด็กหญิงภูริชญา    สิงห์ศร
11. เด็กหญิงมินตรา  สีเข็ม
12. เด็กหญิงรัตติยาพร   ตาลสมรส
13. เด็กหญิงวิรดา    แก่นวงศ์
14. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทากูด
15. เด็กหญิงสุภาวดี   มงคลสุภา
 
1. นางยุภาพร   อิ้มพัฒน์
2. นางสาวอะนันท์    จันทะวัช
3. นางสาวรัชอินทร์    พันพั่ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงปุณยพร   โฆตะมัง
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา   คำจิตร
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงมะลิสา   อินธุพันธ์
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กชายอภิชาติ   สุพร
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนะสิทธิ์   บัญชา
2. เด็กชายปิยะเดช   ลาสุด
3. เด็กชายพชรพล   พันพา
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ชนะนิล
2. เด็กชายธิตินันท์   สุทัศน์
3. เด็กชายวีรภัทร   พรรโมก
 
1. นายวีระ   ภูศรีโสม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงศศิกานต์   จันทรากูด
 
1. นางสาวรัชอินทร์   พันพั่ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงปริชาติ   พังคี
 
1. นางสาวอะนันท์   จันทะวัช
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภูริชญา  สิงห์ศร
 
1. นางสาวรัชอินทร์  พันพั่ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิรชา   อุทุมพร
 
1. นางสาวรัชอินทร์  พันพั่ว
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงพีรดา  โพติยะ
 
1. นางสาวรัชอินทร์  พันพั่ว
2. นางสาวอะนันท์  จันทะวัช
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สิงห์ศร
2. เด็กหญิงพีรดา  โพติยะ
 
1. นางสาวรัชอินทร์  พันพั่ว
2. นางสาวอะนันท์  จันทะวัช
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติรัตน์  พันอุด
 
1. นางสาวอะนันท์  จันทะวัช
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมินตรา    สีเข็ม
2. เด็กหญิงวิสุดา   ชาลี
 
1. นายคมกริช  บรรจง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราดล   พรมมีสวาท
2. เด็กชายปกรณ์    วงค์วรรณ
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์    จันรอง
 
1. นายสุบิน    เมืองโคตร
2. นางสุมาลี    นามแสง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายนัทธพงศ์    จันรอง
2. เด็กชายวงศพัทธ์    แก่นวงศ์
3. เด็กชายอนุพงศ์    สุกใส
 
1. นายสุบิน  เมืองโคตร
2. นายจักรพงค์   อุระ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรระวี   ชาลือ
2. เด็กหญิงพัชรี   ตั้งใจ
3. เด็กชายศิริประภา    เพ็ชคง
 
1. นายสุบิน    เมืองโคตร
2. นางสาวอะนันท์   จันทะวัช