สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.402 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติโรจน์  วิชัย
2. เด็กชายคุณากร  ย่ามวัน
 
1. นางสาวสุวิมล  คนไว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  โทบุดดี
2. เด็กหญิงขัติติยาภรณ์  บุระวงค์
3. เด็กชายจักรพงษ์  ซามงค์
4. เด็กหญิงฐานัดดา  อุณวงค์
5. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ์คำ
 
1. นางจิตติมา  อินทะปัญญา
2. นางสาวสุวิมล  คนไว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ซามงค์
 
1. นางจิตติมา  อินทะปัญญา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุธิสา  นุศาสตร์สังข์
 
1. นางอัมพร  ศรีลาศักดิ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โนรี
2. เด็กหญิงเกสรา  เกณฑ์สาคู
 
1. นายอรรคพล  แดนดี
2. นายอดุลย์  คนไว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โนรี
 
1. นายกล้า  อุณวงค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผิวเหลือง
 
1. นายกล้า  อุณวงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธัญกร  พ้นภัย
 
1. นางจิตติมา  อินทะปัญญา
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิษณุพงค์  วงค์วันดี
 
1. นายอรรคพล  แดนดี
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัสกร  โนรี
 
1. นายอรรคพล  แดนดี
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  วิลาชัย
 
1. นางจิตติมา  อินทะปัญญา
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  นุศาสตร์สังข์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ซาเสน
 
1. นางสาวพรพิมล  กลิ่นหวาน
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายธนวิทย์  บุทธิจักร์
2. เด็กหญิงศุวรรณา  ศรีมหาไชย
3. เด็กหญิงเกล็ดรุ่ง  คนไว
 
1. นางจิตติมา  อินทะปัญญา