สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำทวี
 
1. นางธัญญารัตน์  กลางประพันธ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงกิตติยานันท์  วงศ์กลาง
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ผิวคำสิงห์
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  จำปา
5. เด็กหญิงณัฏฐิษา  แสนโคตร
6. เด็กหญิงทิฐินันท์  บุญรักษ์
7. เด็กหญิงนัฏฐนรี  โพธิ์ใต้
8. เด็กหญิงบุญสิตา  โนนน้อย
9. เด็กหญิงปรียากร  อุทุมทอง
10. เด็กหญิงปาริชาติ  โชยภักดี
11. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แสนสุข
12. เด็กหญิงพาโชค  ภูมิลา
13. เด็กหญิงพิมบูรพา  กันกง
14. เด็กหญิงมายาวี  แสงจันทร์
15. เด็กหญิงวราภรณ์  สุพรรณโมก
 
1. นางทวีสินธุ์  ลีนาราช
2. นางวิภารัตน์  จิตจักร
3. นางนาตยา  กลางประพันธ์
4. นายคำพินิตย์  กลางประพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจวิชัย
 
1. นายสุทธินันท์  อุปัญญ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิณไพร  สะตะ
 
1. นางเรืองไร  อาจวิชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมบูรพา  กันกง
 
1. นางเรืองไร  อาจวิชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงพาโชค  ภูมิลา
 
1. นางวิภารัตน์  จิตจักร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  บุญรักษ์
 
1. นางวิภารัตน์  จิตจักร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ลีโคตร
 
1. นายคำพินิตย์  กลางประพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญรักษ์
 
1. นางวิภารัตน์  จิตจักร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยานันท์  วงศ์กลาง
2. เด็กหญิงขัตติยา  แก้วศรีนวม
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำทวี
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  ภาษี
5. เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม
6. เด็กหญิงมุทิตา  จันเต็ม
7. เด็กหญิงวราภรณ์  สุพรรณโมก
8. เด็กหญิงอาริสา  ทองเฟื่อง
 
1. นางนาตยา  กลางประพันธ์
2. นางประกายวันต์  อาจวิชัย
3. นางทวีสินธุ์  ลีนาราช
4. นายคำพินิตย์  กลางประพันธ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราดล  วรรณเสริฐ
 
1. นางสมัดดา  กลางประพันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายภูวริน  สะตะ
2. เด็กหญิงอมรัตน์  น้อยทรง
 
1. นางสมัดดา  กลางประพันธ์
2. นางวิภารัตน์  จิตจักร
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายชิตพล   นันทราช
2. เด็กหญิงนุชนารถ   วิเชียรกันทา
 
1. นายไชยาวิทย์   กลางประพันธ์
2. นางธัญญาลักษณ์  กลางประพันธ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายชัยธนพล   บุตรดีวงค์
2. เด็กหญิงสุพัตรา   สุพรรณโมก
3. เด็กชายอิษนิพันธ์    อาจวิชัย
 
1. นายภิมล  จันปุ่ม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนาธรณ์   สุขเกษม
2. เด็กหญิงศศิปรียา   น้อยทรง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุพรรณโมก
 
1. นายภิมล   จันปุ่ม
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติวินท์  กำลังหาญ
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริคุณ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  น้อยทรง
 
1. นางเด็ดดวง  ด่านวันดี
2. นางสาวคณิตา  ผิวขำ
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกวินตรา  วังวงษ์
2. เด็กหญิงปัฐยาภรณ์  อุ่นจิตร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ลือเลิศสกุลชัย
 
1. นางเด็ดดวง  ด่านวันดี
2. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีสมบูรณ์พงศ์
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทศวรรษ   โคตรวังอวน
 
1. นายไชยาวิทย์   กลางประพันธ์
2. นางธัญญารัตน์   กลางประพันธ์