สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงเกสรา  รัตนวงค์
 
1. นางสุภารัก  กลางประพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เสียงเย็น
2. เด็กชายสหฤทธฺิ์  จรูญเกียรติสกุล
 
1. นายสฤษดิ์  แสนโคตร
2. นางสุพิญญา  แสนสุข