สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.3 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญญชนก  ซองคำ
2. เด็กหญิงนันท์ติยา  อินทรักษา
3. เด็กหญิงปริยากร  ชาธิพา
 
1. นางสุริพร  สุริยาชัยวัฒน์
2. นางทรงศรี  โพธิ์พฤกษ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.57 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉัตรา  เสนาชัย
2. เด็กหญิงรัชญา  นพแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พญาธรรม
 
1. นางสุริพร  สุริยาชัยวัฒน์
2. นางทวีสิน  สอนมณี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาพร  ชิดสิน
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ชินกรรม
3. เด็กหญิงอรัชญา  นามฮุง
 
1. นางสุริพร  สุริยาชัยวัฒน์
2. นางนงนาถ  ตาปนานนท์