สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ภาคภูมิ
 
1. นางวชิราลักษณ์  จันทรสาขา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจันทิมา   บุญญาพิทักษ์
 
1. นางอุนากรณ์   บุ้งทอง
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรวิทย์  รัตนวงค์
 
1. นางปรีญา  แสนสุข