สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนิภาพร  สุพร
 
1. นางวชิราลักษณ์  จันทรสาขา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุภัทรศิรา  ทาบรรเทิง
 
1. นางมนพัทธ์  รุ่งปริยศรีสกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ภาคภูมิ
 
1. นางวชิราลักษณ์  จันทรสาขา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจันทิมา   บุญญาพิทักษ์
 
1. นางอุนากรณ์   บุ้งทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  นอระใส
 
1. นางวชิราลักษณ์  จันทรสาขา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพัสกร  ภาคภูมิ
2. เด็กหญิงโชติกา   ภาคภูมิ
 
1. นางสาวปทิตตา  เมืองฮาม
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรวิทย์  รัตนวงค์
 
1. นางปรีญา  แสนสุข