สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงชลลดา  บุญมี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วันโสภา
 
1. นางสาวดารากร  โพธิ์ไทรย์
2. นางบริสุทธิ์  พลวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวณิชชา  โกศรียบุตร
2. นางสาววิลาวรรณ  แข็งแรง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ศิริพัฒน์
 
1. นางศิริโสภา  ทะเสนฮด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พร้อมสุข
2. เด็กหญิงวราพร  สีดา
3. เด็กชายวราวุธ  ดีดวงพันธ์
4. เด็กหญิงสิรินยา  พิกุลศรี
5. เด็กหญิงเกลียวไหม  แข็งแรง
 
1. นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
2. นายอธิคม   วงษ์นาง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  แวงวัน
 
1. นางสาวอุไร  เกตกูล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมวิกา  มลิขจร
 
1. นางสาวกรองเพชร  ดวงสงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมประภา  คำปัน
 
1. นางสาวอุไร  เกตกูล
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนริศ  ปาจี
2. เด็กชายวราวุธ  ดีดวงพันธ์
 
1. นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
2. นายอธิคม  วงษ์นาง
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายวิษณุ  แข็งแรง
2. เด็กชายเพชรรัตน์  ทองเภา
 
1. นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
2. นางศุภมิต  พงษ์ศิลป์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิจิตร  แข็งแรง
 
1. นางสาวจันทร์ทรา  แข็งแรง
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเอวิภา  แข็งแรง
 
1. นายคำฮาง  รัชอินทร์