สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสานแว้ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิญาดา  โพนลือชาย
2. เด็กหญิงศรินรัตน์    สุขรี่
3. เด็กหญิงสุนทรี   อัคติ
 
1. นางเฉลียว    คู่กระสังข์
2. นางเขตธานี   ใจสู้ศึก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติมา  ช่อมะลิ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ลาดกุดกอก
3. เด็กหญิงอัญชริกา  ชาวเขา
 
1. นางอารี  วรรณทอง
2. นางสาววชิราภรณ์  ปรุงหอม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายวิรุฬห์  แก้วก่า
2. เด็กหญิงอรจิรา  ข่าสะโปน
 
1. นางศิริญญา  สมลับ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงปสุตา   ข่าสะโปน
2. เด็กหญิงปิยนุช   ชาวเขา
3. เด็กหญิงพรภิมล  โคตรสุโพธิ์
4. เด็กหญิงวนิรดา   แรกชื่น
5. เด็กหญิงอมรรัตน์   กุลสุทธิ์
6. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  โภคสาร
 
1. นางนพมาศ    บริสุทธิ์
2. นางสาววชิราภรณ์   ปรุงหอม