สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสานแว้ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรรวินทร์    ธงชัย
 
1. นายสมชาติ   อัฐนาค
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิญาดา  โพนลือชาย
2. เด็กหญิงศรินรัตน์    สุขรี่
3. เด็กหญิงสุนทรี   อัคติ
 
1. นางเฉลียว    คู่กระสังข์
2. นางเขตธานี   ใจสู้ศึก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเทวัน    บุษดี
 
1. นางเฉลียว   คู่กระสังข์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติมา  ช่อมะลิ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ลาดกุดกอก
3. เด็กหญิงอัญชริกา  ชาวเขา
 
1. นางอารี  วรรณทอง
2. นางสาววชิราภรณ์  ปรุงหอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 -    
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็งเหมือน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชาวป่า
3. เด็กชายนันทวัฒน์  วิชาสาร
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  โปรยมาลา
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีชำนาจ
 
1. นางเขตธานี  ใจสู้ศึก
2. นางเฉลียว  คู่กระสังข์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติมา  ช่อมะลิ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิ่งสี
3. เด็กหญิงปัทมพร  ชาวเขา
4. เด็กหญิงพริดา  ชาวป่า
5. เด็กหญิงมุธิตา  พลกล้า
 
1. นางดอกฟ้า  ศิลาแยง
2. นางนพมาศ  บริสุทธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายวิรุฬห์  แก้วก่า
2. เด็กหญิงอรจิรา  ข่าสะโปน
 
1. นางศิริญญา  สมลับ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายสิทธิกรรณ์  ศรีภูธร
2. เด็กหญิงไหมเงิน  พรานเนื้อ
 
1. นางเขตธานี  ใจสู้ศึก
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายจตุพงษ์   ศรีเสนา
2. เด็กหญิงปริณาห์  ชาวดง
 
1. นายปกติ   ศรีเจริญ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปัญญา   ชาวป่า
2. เด็กชายวีระพงษ์   ข่าสะโปน
3. เด็กชายเจตณรงค์   สุมังเกษตร
 
1. นางนพมาศ    บริสุทธิ์
2. นายปกติ   ศรีเจริญ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงปสุตา   ข่าสะโปน
2. เด็กหญิงปิยนุช   ชาวเขา
3. เด็กหญิงพรภิมล  โคตรสุโพธิ์
4. เด็กหญิงวนิรดา   แรกชื่น
5. เด็กหญิงอมรรัตน์   กุลสุทธิ์
6. เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  โภคสาร
 
1. นางนพมาศ    บริสุทธิ์
2. นางสาววชิราภรณ์   ปรุงหอม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76.97 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธิมนต์   กล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาวเขา
3. เด็กหญิงเมธาพร   สาผิว
 
1. นางนพมาศ   บริสุทธิ์
2. นางดอกฟ้า  ศิลาแยง