สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรสา   สุฤทธิ์
 
1. นางสาวคีรีบูรณ์  สีทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา  อานนท์
 
1. นางจุฬาภรณ์  ทองคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลดา   แถมสมดี
2. เด็กหญิงนฤมล   โสดา
3. เด็กหญิงวรวรรณ   คำสุโพธิ์
4. เด็กหญิงสุมิตา   โสดา
5. เด็กหญิงอรษา   ใจสุข
 
1. นางสุรางค์รัตน์   แสนสุข
2. นางไอดา   ป้องสีดา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.7 เงิน 4 1. เด็กชายเฉลิมสุข  คำลือไชย
 
1. นางสาวพัชราวรรณ    พิกุลศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงธนันพร   ศรีวิสม
 
1. นางสาวรัตน์ศิยา   จูมแพง
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตติกาล  อุตคุต
2. เด็กหญิงอินทิรา  โสดา
 
1. นางสาวจุรารัตน์  เชื้อเมืองแสน