สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาลินี  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาววราภรณ์  พันดวง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทวดี  ดีดวงพันธ์
 
1. นางพัชรา  พนมอุปถัมภ์