สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาลินี  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาววราภรณ์  พันดวง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทวดี  ดีดวงพันธ์
 
1. นางพัชรา  พนมอุปถัมภ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  สุรศร
2. เด็กหญิงอภัสรา  จงดูกลาง
 
1. นางสาววราภรณ์  พันดวง
2. นางสาวกรรณิกา  คำเสียว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงสุภัตตรา  ลอยมา
 
1. นางรสนา  ดีดวงพันธ์
2. นางจารุณี  กุลศรีวนรัตน์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  บุญอุ้ย
 
1. นางจารุณ๊  กุลศรีวนรัตน์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญอุ้ย
2. เด็กหญิงภัทรวิภา  สาแก้ว
3. เด็กชายวิริยะ  สาแก้ว
 
1. นางโชติกาน  บุญทวีโชติช่าวง
2. นางสาวนิโลบล  ทองวิเศษ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  บุญอุ้ย
2. เด็กหญิงภัทรวิกา  สาแก้ว
3. เด็กชายวิริยะ  สาแก้ว
 
1. นางรสนา  ดีดวงพันธ์
2. นางจารุณี  กุลศรีวนรัตน์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.75 ทอง 4 1. เด็กชายครรชิต  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายอภิชาติ  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเสียว