สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กชายคมกฤษณ์  อาจหาญ
2. เด็กชายธีรภัทร  ประเสริฐ
3. เด็กชายนัฐพล  พยอม
4. เด็กหญิงนันธิดา  บุญรถ
5. เด็กหญิงนิตยา  รัตนวงค์
6. เด็กหญิงพิชญานิน  พรหมพุทธา
7. เด็กชายศฑาวุฒิ  ดวงศรี
8. เด็กหญิงศิรินดาร์  สุพร
9. เด็กชายอรรถชัย  ใจหาญ
10. เด็กหญิงอรอุมา  รูปเหมาะ
 
1. นางพรทิพา  ศรีสุภา
2. นางนวลจันทร์  ดวงศรี
3. นายกฤษดา  อาจหาญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิลาวรินทร์  ศิริทรัพย์
 
1. นายกฤษฎา  อาจหาญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายภัชระกรณ์  รัตนวงค์
 
1. นางอุษา  หลังสันเทียะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวันลี  พ่อคำรักษ์
 
1. นางพรทิพา  ศรีสุภา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอทิตติยา  รัตนวงค์
 
1. นางพรทิพา  ศรีสุภา
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงปานริญญ์  บางศิริ
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงค์