สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งกุลสวรรค์
 
1. นางกรรณิกา  รัตสีวอ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงญาณภัทร  วงศ์สุรเกียรติ
 
1. นางโสภา  ธรรมวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ดั่งธนกุล
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เกษมทรัพย์กุล
 
1. นางสาวนงนุช  มาหนองโดน
2. นางธัญญลักษณ์  คิลลิค
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายพีระยุทธ  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุรัมภา  มณีวรรณ
4. เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยั่ง
5. เด็กหญิงเหมมาภรณ์  เหมโส
 
1. นายวัฒนชัย   เศรษฐี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  ประสาททอง
2. เด็กชายณัฐพล  แก้วคูณ
3. เด็กชายบุญยวีย์  ขุนศรี
4. เด็กชายศิวกร  วิเศษโวหาร
5. เด็กชายสหพัฒน์  พาหะนิชย์
 
1. นายถาวร  วงค์สีลา
2. นายธีรชัย  ว่องไว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนไว
2. เด็กชายออสติน  ดรายเด็น
 
1. นายประพันธ์  ประครองสุข
2. นางสุมลรัตน์  แสนสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤคดี
2. เด็กหญิงหทัยทัยทิพย์  ศรีทิพย์
 
1. นายประพันธ์  ประครองสุข
2. นางสมลรัตน์  แสนสุข
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงหนูกานต์  ราชิวงค์
 
1. นายวุฒิเวทย์  ทองขอน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  จันทร์ขอนแก่น
 
1. นางทิพวรรณ  ราชิวงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 77.1 เงิน 7 1. เด็กชายเวคิน  จิตอามาตย์
 
1. นางจุไรรัตน์  แกว่นถิ่นภู
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกฤตา   เขียวขำ
 
1. MissDemetria Lucia  Calzo
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ญานสังวรชัย
 
1. MissDemetria Lucia  Calzo
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ถิตย์ฉาย
 
1. นางจุไรรัตน์  แกว่นถิ่นภู
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายหัฏฐากร  นิ่มพิศุทธิ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  กออิสรานุภาพ
 
1. นายวิษณุพร  ว่องไว
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรญา  สุวะศรี
 
1. นางวรรณภา  ว่องไว