สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บรรจง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุพร
 
1. นางสาวอรพรรณ  คนซื่อ
2. นางสาววาทินี  ทองเทียม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ประหยัด
2. เด็กหญิงมยุรี    จันกง
 
1. นางสาวอรพรรณ   คนซื่อ
2. นางสาววาทินี    ทองเทียม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงช่อผกา  อินธิราช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิตตาชาติ
3. เด็กหญิงศิรประภา  สิงห์ศร
4. เด็กหญิงสุภาพร  หอมผกา
5. เด็กหญิงอิศราภรณ์  สุพร
6. เด็กชายไมตรี  จันกง
 
1. นายบรรลือศักดิ์  สุขรี่
2. สิบเอกบุญเยื้อน  ศรีสุภา
3. นางสาววาทินี  ทองเทียม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายจิรเมธ  สุพร
2. เด็กชายนรานนท์  แสงอรุุณ
3. เด็กชายศาสตราวุฒิ  ทัพขวา
4. เด็กชายสุรเดช  จันกง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  คนเพียร
6. เด็กชายอภิเศษฐ์  ศิริการ
 
1. สิบเอกบุญเยื้อน  ศรีสุภา
2. นายบรรลือศักดิ์  สุขรี่
3. นายชาญสิทธิ์  กุลวงค์